Konflikt rodzinny,
brak poczucia bezpieczeństwa,
emocje, rozwód?

Zmień swoją sytuację życiową,
skontaktuj się z profesjonalistą.

O mnie

Nazywam się Paweł Małek. Jestem absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego (prawo) i PWSZ im. Witelona w Legnicy (administracja). Ukończyłem aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu i złożyłem państwowy egzamin zawodowy uzyskując wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Obok prawa zobowiązań, na wczesnym etapie swojej praktyki zawodowej rozpocząłem obsługę prawną w zakresie prawa rodzinnego, stale współpracując z Kancelarią świadczącą z powodzeniem pomoc prawną na rynku wrocławskim. W okresie swojej praktyki zawodowej zdobyłem wiedzę i doświadczenie niezbędne, aby doradzać nawet w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Nabyte doświadczenie i wiedza merytoryczna pozwala mi na świadczenie pomocy prawnej należycie starannie, na wysokim poziomie i w sposób dający rękojmie właściwego zabezpieczenia interesu klienta.

Uwzględniając specyfikę spraw rodzinnych, emocje które towarzyszą tym postępowaniom i oczekiwaną dyskrecję stworzyłem dla Państwa Kancelarię, która na rynku Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego zajmuje się kompleksowo sprawami rodzinnymi. Powyższe pozwala na ścisłą specjalizację świadczonych usług, a w konsekwencji ich najwyższą jakość. Pełne i szczegółowe zapoznanie się z przedmiotową tematyką w konkretnych stanach faktycznych może mieć decydujące znaczenie dla powodzenia sprawy i zwycięstwa w sporze. Nie muszą już Państwo w Naszym regionie decydować się na współpracę z prawnikiem, który obsługę spraw rodzinnych traktuje jako jedną z bardzo wielu usług/specjalizacji świadczonych w ramach praktyki zawodowej. Kancelaria świadczy usługi na terenie całego Dolnego Śląska. W celu nawiązania współpracy i wykonania umowy możliwy jest dojazd do miejsca zamieszkania klienta.

Oferta

Rozwód i separacja

 • Otrzymałaś/otrzymałeś pozew rozwodowy lub obejmujący żądanie separacji
 • Chcesz złożyć pozew o rozwód lub separację
 • Przedstaw swoją sytuację prawno-rodzinną radcy prawnemu
 • Poznaj swoje prawa i obowiązki wynikające z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
 • Ustal z radcą prawnym właściwą taktykę i cele postępowania,
  podejmij za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika negocjacje z małżonką lub małżonkiem albo z ich pełnomocnikiem
 • Pozwól profesjonalnemu pełnomocnikowi dokonać właściwych wyborów procesowych
 • Profesjonalne działanie ułatwi i skróci toczące się postępowanie, może być również decydujące dla zwycięstwa w sporze

Alimenty

 • Pamiętaj, że alimenty nie są świadczeniem obciążającym jedynie rodziców względem ich dzieci oraz małżonków względem siebie
 • Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo
 • W określonych stanach faktycznych obowiązek alimentacyjny powstaje również pomiędzy powinowatymi
 • Skontaktuj się z Kancelarią aby właściwie ocenić istnienie obowiązku alimentacyjnego w konkretnym przypadku, poznać jego przedmiot i zakres
 • Poznaj w pełni swoje prawa i obowiązki oraz prawa i obowiązki swoich bliskich, których reprezentujesz
 • Konsultacja z radcą prawnym pozwoli jednoznacznie ustalić czy w konkretnej relacji przysługuje Tobie lub Twoim bliskim uprawnienie alimentacyjne

Władza rodzicielska

 • Z uwagi na Twoją sytuację rodzinną istnieje potrzeba uregulowania kontaktów z dzieckiem
 • Dobro dziecka wymaga ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców
 • Pozostajesz w konflikcie z drugim z rodziców w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej
 • Masz wątpliwości dotyczące zarządu majątkiem dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską
 • Skontaktuj się z Kancelarią i przedstaw stan faktyczny
 • Poznaj swoje prawa i obowiązki oraz możliwości wynikające z postępowania przed sądem
 • Na płaszczyźnie prawnej kontakt z profesjonalistą stworzy Ci szansę osiągnięcia celów w relacji z dzieckiem, zgodnie z jego dobrem
 • Kancelaria doradza również w sprawach przysposobienia oraz opieki i kurateli

Wspólność majątkowa

 • Po ustaniu małżeństwa istnieje konieczność podziału majątku wspólnego
 • Chciałabyś/Chciałbyś domagać się ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym z korzyścią dla swojej sytuacji majątkowej
 • Z ważnych powodów zmuszona/zmuszony jesteś domagać się ustanowienia rozdzielności majątkowej
 • Dla dobra rodziny chciałabyś/chciałbyś pozbawić swojego małżonka/małżonkę prawa samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym
 • Chciałabyś/chciałbyś uwolnić się od zobowiązania zaciągniętego przez Twojego małżonka/małżonkę bez Twojej wiedzy i zgody
 • Twój małżonek/małżonka odmawia zgody na dokonanie czynności zarządu majątkiem gdy zgoda ta jest wymagana
 • Skontaktuj się z Kancelarią i poznaj w pełni swoje prawa i obowiązki w zakresie majątkowych ustrojów małżeńskich
 • Powierz swoją sprawę radcy prawnemu, zadbaj należycie o swoje interesy majątkowe

Honorarium

Kancelaria zapewnia elastyczne możliwości współpracy uwzględniające sytuację finansową klienta. Stwarzamy możliwość wyboru sposobu rozliczenia, również rozłożenia płatności na raty. Wynagrodzenie ustalane jest z uwzględnieniem w szczególności koniecznego nakładu pracy, stopnia trudności i złożoności sprawy. Warunki współpracy ustalane są w sposób jasny i precyzyjny przed przystąpieniem do prowadzenia sprawy, co pozwala klientowi zaprojektować wydatki na obsługę prawną bez nieprzewidywanych dodatkowych kosztów. Powyższe sprawia, że oferta współpracy z Kancelarią jest bardzo konkurencyjna w odniesieniu do innych ofert dostępnych na rynku, tym bardziej uwzględniając stopień specjalizacji i najwyższą jakość świadczonych usług. 

Usługi dodatkowe

Marzę o cofnięciu czasu. Chciałbym wrócić na pewne rozstaje dróg w swoim życiu,
jeszcze raz przeczytać uważnie napisy na drogowskazach i pójść w innym kierunku.

 

 

Rozwód - ostateczność, a może w przykrej konieczności zdrowa powinność.